Statut Stowarzyszenia Pomorska Obrona Narodowa

Statut Stowarzyszenia Pomorska Obrona Narodowa

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie „Pomorska Obrona Narodowa”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją pro obronną działającą na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach”,
Art. 4 Ust. 3 Ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Niepoczołowice.

§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gdyni i Województwa Pomorskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura oraz jednostki terenowe.

§ 7
Stowarzyszenie odwołuje się do tradycji oręża polskiego w szczególności Obrony Narodowej II Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedwojennych organizacji pro obronnych: Związku Strzeleckiego, Armii Krajowej i Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski. Stowarzyszenie nawiązuje do dziedzictwa Konstytucji 3 Maja w myśl zapisu: „Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej”.

§ 8
Stowarzyszenie zamierza współpracować z organami administracji rządowej oraz samorządu
terytorialnego, a w szczególności z: Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Obrony Narodowej, jednostkami wojskowymi i jednostkami Wojsk Obrony Terytorialnej, placówkami oświaty a także organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz przygotowania obronnego społeczeństwa.

§ 9
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn.zm.), Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz715 z późn.zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2018.0.450 z późn.zm.) i niniejszego Statutu oraz zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie ma charakter kolekcjonerski w rozumieniu przepisów o broni i amunicji, a w szczególności w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U.2017.1839).

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 10
Celem stowarzyszenia jest:

– działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania, wzmacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej poprzez:
– kształtowanie i umacnianie obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Państwa, w szczególności promowanie idei Wojsk Obrony Terytorialnej,
– wyrabianiu i utrwalaniu w społeczeństwie pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa, w szczególności rozwijanie sportów obronnych, w tym strzeleckich umiejętności cywilów oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej,
– działanie na rzecz stworzenia powszechnej Obrony Terytorialnej jako elementu składowego systemu obronnego państwa,
– propagowanie obrony cywilnej oraz współudział w realizacji jej zadań,
– przygotowanie młodzieży i obywateli RP do służby w powszechnej, ochotniczej Obronie Terytorialnej oraz w strukturach Sił Zbrojnych RP, a także różnorodnych formacjach mundurowych i państwowych,
– upowszechnianie wiedzy o ratownictwie, udzielaniu pierwszej pomocy i ochronie zdrowia,
– kształtowanie u Członków patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich,
– propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,
– podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
– przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom oraz patologiom,
– działanie na rzecz strzelectwa i kolekcjonerstwa broni w rozumieniu przepisów Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549).
– popularyzowanie strzelectwa sportowego, myśliwskiego oraz praktycznego,
– udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym i działaniach popularyzujących strzelectwo nieustanne dążenie do podnoszenia umiejętności strzeleckich Członków,
– organizowanie i udział w zawodach krajowych i zagranicznych w strzelectwie sportowym, myśliwskim i praktycznym,
– wszechstronny rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego, praktycznego oraz sportów obronnych i militarnych ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą,
– zrzeszanie osób o zainteresowaniach kolekcjonerskich, w szczególności związanych z historią rozwoju wojskowej myśli technicznej,
– propagowanie wszelkich form zbieractwa i kolekcjonerstwa przedmiotów materialnych będących odbiciem zainteresowań Członków,
– wspieranie Członków w zakresie kolekcjonowania broni, pamiątek historycznych i pogłębiania wiedzy historycznej,
– pomoc kolekcjonerom broni i militariów w pozyskiwaniu nowych eksponatów oraz ich opracowywaniu, przechowywaniu i konserwowaniu,
– popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat kolekcjonerstwa broni, zwłaszcza dawnej, militariów, historii oręża oraz działalności kolekcjonerskiej,
– organizowanie i wspieranie inicjatyw społecznych poprzez edukację i gromadzenie funduszy,
– prowadzenie działalności pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

§ 11
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

– organizowanie, prowadzenie i udział w szkoleniach i ćwiczeniach dotyczących szerokiego zakresu różnych tematów związanych z obronnością,
– uprawianie strzelectwa sportowego, myśliwskiego i praktycznego oraz innych sportów obronnych,
– wymianę doświadczeń pomiędzy osobami i stowarzyszeniami zajmującymi się strzelectwem i kolekcjonerstwem broni,
– kolekcjonerstwo, rekonstrukcję, odtwarzanie, odbudowę i renowację wyposażenia historycznego i uzbrojenia, umundurowania oraz pojazdów mechanicznych zgodnie z obowiązującym prawem,
– udzielanie porad i pomocy w kolekcjonerstwie,
– inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizowania celów i zadań Stowarzyszenia,
– popularyzowanie sportów strzeleckich i obronnych w środkach masowego przekazu,
– prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i popularyzacyjnej w zakresie strzelectwa,
– upowszechnianie wiedzy na temat obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
– zatrudnianie pracowników, członków zarządu i angażowanie wolontariuszy w zakresie działalności statutowej,
– prowadzenie, budowa i organizacja strzelnic,
– współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami, klubami, podmiotami gospodarczymi, władzami oświatowymi, Ministerstwem Obrony Narodowej, Wojskiem Polskim, Wojskami Obrony Terytorialnej oraz z osobami fizycznymi w zakresie celów realizowanych przez Stowarzyszenie,
– wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa Państwa,
– organizowanie i prowadzenie zawodów, szkoleń, imprez strzeleckich i rekreacyjnych w kraju jak i za granicą,
– współudział w organizacji zawodów i imprez strzeleckich i rekreacyjnych organizowanych przez inne organizacje w kraju jak i za granicą,
naukę i propagowanie strzelectwa poprzez organizowanie warsztatów, prelekcji, pokazów i spotkań,
– krzewienie zasad bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną w szczególności przez młodzież i osoby rozpoczynające korzystanie z broni palnej,
– prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej związanej z realizacją celów Stowarzyszenia,
– występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji,
– zatrudnianie pracowników i członków zarządu w zakresie odpłatnej działalności statutowej.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 12
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§ 13
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
– złoży pisemną deklarację
– ukończyła 18 rok życia
– jest osobą niekaraną za przestępstwa umyślne
– posiada obywatelstwo polskie
– opłaci opłatę wpisową
– uzyska zatwierdzenie deklaracji członkowskiej przez Zarząd
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą.

§ 14
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. . Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu.

§ 15
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 16
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 17
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek.

§ 18
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym za zgodą zarządu mogą brać udział w działaniach i szkoleniach stowarzyszenia na prawach członka zwyczajnego.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 19
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez pół roku,
• z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
• ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§ 21
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 22
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 23
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 24
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4.. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności Zarządu.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

§ 25
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

Zarząd

§ 26
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. W skład zarządu wchodzi:
a) Prezes Zarządu,
b) Wiceprezes Zarządu,
c) Sekretarz/skarbnik.
3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 28
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania walnego zebrania członków przez zarząd w określonym terminie.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 30
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d. dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności,
e. z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia,
f. dochody z majątku Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4. Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
5. Stowarzyszenie nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli [dalej: Osoby Bliskie];
b) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, jego organów lub pracowników oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby Bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
6. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 31

Stowarzyszenie Może prowadzić odpłatną działalność statutową oraz działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

1) PKD 84.22.Z Obrona narodowa,
2) PKD 84.24.Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne,
3) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
4) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
6) PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
7) PKD 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
8) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,
9) PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych,
10) PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
11) PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
12) PKD 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
13) PKD 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
14) PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

Sposób reprezentacji

§ 32
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 33
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim niezależnie od ilości obecnych członków.

§ 34
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.